Проект"Подкрепа за успех"

Проект"Подкрепа за успех"

Проект"Подкрепа за успех"

Работим по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

и по проект BG 05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден"