Равен достъп до училищното образование в условията на криза

Равен достъп до училищното образование в условията на криза

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ e финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се използва логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г.